Dołącz do naszego Zespołu

Pracuj z najlepszymi

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to jedna z najlepszych placówek w Polsce. Obecnie Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to nowocześnie wyposażony ośrodek, posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów. Dołącz również i Ty do naszego zespołu. Poniżej prezentujemy aktualne konkursy i oferty pracy. Zapraszamy również na specjalistyczne staże.

Staże

Osoba ubiegająca się o odbywanie stażu kierunkowego w ChCPiO zobowiązana jest złożyć na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem stażu w Dziale Spraw Osobowych ChCPiO następujące dokumenty:

  1. Wypełniony w Części A pisemny wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego w danej dziedzinie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zaakceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną ChCPiO, w której prowadzony będzie staż kierunkowy,
  2. Dwa egzemplarze porozumienia o odbywanie stażu kierunkowego, wypełnionego przez podmiot kierujący, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji Porozumienia,
  4. Zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciw WZW typ B,
  5. Aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  6. Aktualne zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno ? epidemiologicznych lub aktualną książeczkę do celów sanitarno ? epidemiologicznych,
  7. Aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie bhp i przeciwpożarowym,
  8. Podpisane oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Ponadto w przypadku odbywania stażu kierunkowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub radiologii i diagnostyki obrazowej, osoba ubiegająca się o odbywanie stażu kierunkowego w ChCPiO zobowiązana jest złożyć na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem stażu w Dziale Spraw Osobowych ChCPiO następujące dokumenty:

 

Oferty pracy

Pielęgniarz/Pielęgniarka

Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgnowania pacjentów na Oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych z możliwością udzielania świadczeń na Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

piel_ped_21.07.17

Lekarz - Oddział Pediatryczny, SOR

Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego

ogł_lekarz_dyż_ped+SOR_21.07.17

Lekarz - Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii i Traumatologii, SOR
Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
Lekarz - Pion Anestezjologii
Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
Lekarz - Chirurgia Stomatologiczna

Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie konsultacji i przeprowadzanie zabiegów w zakresie chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

Lekarz - Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej, SOR, Poradnia Chirurgiczna

Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych nna Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

 

Koordynowanie Oddziałem Neurologii Dziecięcej z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej

Ogłoszenie z dnia 04.07.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Neurologii Dziecięcej wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Pracowni EEG Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

 

Konkurs ofert na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzowa o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego przy ul. Władysława Truchana 7

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
Ogłoszenie z dnia 04.07.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Neurologii Dziecięcej wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Pracowni EEG Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
Font Resize